Mô Hình Optimus Prime UT R-02D Challenger Battle Dame

2.000.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đền từ Unique Toys: UT R-02 Challenger Optimus Prime

Sảm phẩm bao gồm:

  • 1 mô hình cao khoảng 27cm có thể chuyển từ dạng robot về dạng xe và ngược lại