WAY STUDIOS PACIFIC RIM GIPSY DANGER STATUE

73.000.000

Bản Thường: 48.000.000 VNĐ (299 Bản)
Cọc: 15.000.000 VNĐ
Bản EX: 62.500.000 VNĐ (199 Bản)
Cọc: 19.000.000 VNĐ
Bản EX Pro: 73.000.000 VNĐ (99 Bản)
Cọc: 25.000.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,